گالری تصاویر
پیوندهای مهم
  • پورتال امام خمینی
  • دفتر مقام معظم رهبری
  • ریاست جمهوری
  • معاونت امور مجلس
  • نقشه جامع علمی کشور
  • Ministry of Science, Research and Technology
  • صندوق احیا و بهره برداری از بناهای تاریخی و فرهنگی کشور
صدور شناسنامه

صدور شناسنامه 

به موجب ماده 1001قانون مدني و مواد12و13قانون ثبت احوال، صدور شناسنامه براي فرزندان متولد از پدر ايراني در خارج ازكشور وبانوان داراي همسر ايراني( كه ازدواج آنها مطابق قوانين ايران به ثبت رسيده باشد) به مأمورين كنسولي واگذارشده است. هموطنان عزير ساكن درحوزه اين سركنسولگري مي توانند با تعيين وقت قبلي و مراجعه حضوري و ارائه مدارك مربوطه تقاضاي صدور شناسنامه براي فرزند خود نمايند. 

الف- مدارك لازم براي صدور شناسنامه افراد زير15سال :
1) تكميل فرم درخواست صدور شناسنامه (فرم شماره 200)
2) اصل شناسنامه جديد والدين
3) اصل گواهي تولد بين المللي فرزند (INTERNATIONALE GEBURTSURKUNDE)
4) ارايه اصل فيش بانكي به مبلغ 20 یورو به حساب سركنسولگري جمهوري اسلامي ايران درهامبورگ 

تذکرات مهم:
الف: درصورت مخدوش بودن شناسنامه پدر و يا مادر، صدور شناسنامه فرزند منوط به رفع اشكال و دريافت تأییدیه خواهد بود.
ب: چنانچه مندرجات صفحه دوم شناسنامه پدر و مادر ناخوانا و يا داراي مغايرت باشد ارائه اصل سند ازدواج ايراني الزاميست.
ج- پدر يا مادر يا جدپدري و يا وكلاي رسمي ايراني هريك ازآنان مي توانند درصورتي كه ازدواج پدر و مادر طفل در شناسنامه آنان مطابق قوانين ايران به ثبت رسيده باشدو تاريخ ازدواج پدر و مادر وتولدفرزند بيشتر از6ماه باشد به تنهايي متقاضي دريافت شناسنامه براي فرزند يا نوه و يا فرزند موكل خود باشند.( ارائه مدارك لازم توسط جدپدري و يا وكيل الزامي است) 
د- درصورتي كه ازدواج پدر و مادر ايراني به ثبت نرسيده باشد ويا به ثبت رسيده باشد ولي فاصله ازدواج و تولد فرزند كمتر از 6ماه باشد متقاضي صدور شناسنامه فرزند متفقا پدر و مادر خواهند بود. درصورت عدم همكاري و حضور مادر، شناسنامه به درخواست پدر وفقط درج نام كوچك مادر در شناسنامه فرزند صادر خواهد شد.( توصيه مي گردد ابتدا ازدواج پدر و مادر ثبت گرديده و سپس درخواست صدور شناسنامه براي فرزندگردد) 
ه- مشخصات پدر و مادر در گواهي تولد فرزند با شناسنامه ايراني آنان داراي مطابقت كامل باشد. 
و- چنانچه محل تولد فرزند كشوري ديگر غير از آلمان باشد، گواهي تولد بايستي توسط نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در كشور محل تولد ترجمه وتأیید گرديده ويا به تأیید نمايندگي سياسي و يا كنسولي كشورمحل تولد در كشورآلمان و سپس به تصديق وزارت خارجه آلمان رسيده وارائه گردد. 

ب- مدارك لازم براي صدورشناسنامه افراد بالاي 15تا 18سال :
1) تكميل فرم درخواست صدور شناسنامه (فرم شماره 200)
2) اصل شناسنامه جديد والدين
3) اصل گواهي تولد بين المللي فرزند (INTERNATIONALE GEBURTSURKUNDE) 
4) دو نسخه كارت آثار انگشتان ملصق به عكس جديد فرزند( براي تهيه آن با بخش كنسولي نمايندگي تماس حاصل فرمائيد)
5) اصل مدرک معتبر عکس دار محلی (آلمانی) فرزند بالای 15 سال 
6) شش قطعه عكس جديد ومشابه فرزند دراندازه4*6يا 4*3، زمينه روشن، تمام رخ، غيربراق( كاغذمات)، بدون عينك وكلاه( عكس خانم ها با رعايت حجاب اسلامي باشد)
7) ارايه اصل فيش بانكي به مبلغ 20 یورو به حساب سركنسولگري جمهوري اسلامي ايران درهامبورگ 

تذکرات مهم:
الف: درصورت مخدوش بودن شناسنامه پدر و يا مادر، صدور شناسنامه فرزند منوط به رفع اشكال و دريافت تأییدیه خواهد بود.
ب: چنانچه مندرجات صفحه دوم شناسنامه پدر و مادر ناخوانا و يا داراي مغايرت باشد ارائه اصل سند ازدواج ايراني الزاميست.
ج- پدر يا مادر يا جدپدري و يا وكلاي رسمي ايراني هر يك از آنان مي توانند در صورتي كه ازدواج پدر و مادر طفل در شناسنامه آنان مطابق قوانين ايران به ثبت رسيده باشدو تاريخ ازدواج پدر و مادر وتولدفرزند بيشتر از6ماه باشد به تنهايي متقاضي دريافت شناسنامه براي فرزند يا نوه ويا فرزند موكل خود باشند.( ارائه مدارك لازم توسط جدپدري ويا وكيل الزامي است) 
د- در صورتي كه ازدواج پدر و مادر ايراني به ثبت نرسيده باشد ويا به ثبت رسيده باشد ولي فاصله ازدواج و تولد فرزند كمتر از 6ماه باشد متقاضي صدور شناسنامه فرزند، متفقا پدر و مادر خواهند بود. درصورت عدم همكاري و حضور مادر، شناسنامه به درخواست پدر و فقط درج نام كوچك مادر در شناسنامه فرزند صادر خواهد شد.( توصيه مي گردد ابتدا ازدواج پدر ومادر ثبت گرديده وسپس درخواست صدور شناسنامه براي فرزندگردد)
ه- مشخصات پدر و مادر در گواهي تولد فرزند با شناسنامه ايراني آنان داراي مطابقت كامل باشد. 
و- چنانچه محل تولد فرزند كشوري ديگر غير از آلمان باشد، گواهي تولد بايستي توسط نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در كشور محل تولد ترجمه و تأیید گرديده و يا به تأیید نمايندگي سياسي و يا كنسولي كشور محل تولد در كشور آلمان و سپس به تصديق وزارت خارجه آلمان رسيده وارائه گردد. 
ج- مدارك لازم براي صدور شناسنامه افراد بالاي 18سال تمام :
1) تكميل فرم درخواست صدور شناسنامه توسط متقاضی بالای 18 سال(فرم شماره 200)
2) تكميل اقرارنامه سه جانبه در محل سركنسولگري توسط پدر، مادر و متقاضی (فرزند)
3) اصل شناسنامه جديد والدين 
4) اصل گواهي تولد بين المللي متقاضی بالای 18 سال (INTERNATIONALE GEBURTSURKUNDE) 
5) دو نسخه كارت آثار انگشتان ملصق به عكس جديد متقاضی بالای 18 سال( براي تهيه آن با بخش كنسولي نمايندگي تماس حاصل فرمائيد)
6) اصل مدرك معتبر عكس دار هويتي و اقامتي محل(آلماني)متقاضی شناسنامه بالای 18 سال 
7) هشت قطعه عكس جديد و مشابه متقاضی دراندازه4×6يا 4×3، زمينه روشن، تمام رخ، غير براق( كاغذ مات)، بدون عينك و كلاه ( عكس خانم ها با رعايت حجاب اسلامي باشد
8)دوقطعه عكس جديد والدين 
9) ارائه مدارک اقامت (گذرنامه آلمانی و یا کارت اقامت آلمانی). 
10)

  • ارايه اصل فيش بانكي به مبلغ 20 یورو به حساب سركنسولگري جمهوري اسلامي ايران در هامبورگ
  • در صورتی که فرم اقرار نامه دوجانبه باشد یعنی فقط توسط پدر و فرزند امضاء شده باشد برای تایید امضای آنها بیست و شش (26) یورو و چنانچه اقرار نامه سه جانبه باشد یعنی بوسیله پدر ، مادر و فرزند امضاء شده باشد سی ونه (39) یورو پرداخت گردد


تذکرات مهم:
الف: محل تولد متقاضي صدور شناسنامه بالاي 18سال، كشور آلمان و حوزه فعاليت اين سركنسولگري باشد. 
ب- حضور متقاضي بهمراه والدين در محل نمايندگي الزاميست. 
ج: درصورت مخدوش بودن شناسنامه پدر و يا مادر، صدور شناسنامه فرزند منوط به رفع اشكال و دريافت تأییدیه خواهد بود.
د: چنانچه مندرجات صفحه دوم شناسنامه پدر و مادر ناخوانا ويا داراي مغايرت باشد ارائه اصل سند ازدواج ايراني الزاميست.
ه- مشخصات پدر ومادر در گواهي تولد فرزند با شناسنامه ايراني آنان مطابقت كامل داشته باشد. 
و- درصورت فوت پدر وجدپدري ارائه حكم اثبات نسب از مرجع قضائي ذيصلاح داخل كشورضروري است.
ز- مدارك متقاضي بمنظوردريافت مجوز صدور شناسنامه به وزارت امورخارجه ( اداره سجلات واحوال شخصيه ) ارسال گرديده وحداقل 2ماه بطول خواهدانجاميد.

د- مدارك لازم براي صدور شناسنامه بانوان خارجي داراي همسرايراني:
پس از ثبت ازدواج مرد ايراني با زن خارجي در محل سركنسولگري، مطابق بند 6 ماده 976قانون مدني جمهوري اسلامي ايران جهت زن خارجي شناسنامه ايراني صادر مي گردد. معمولا صدور شناسنامه براي اينگونه افراد همزمان با ثبت ازدواج آنان با شوهر ايراني درسركنسولگري انجام مي پذيرد.
1) تكميل فرم مربوطه (فرم شماره 200)
2) ارايه اصل فيش بانكي به مبلغ 20 یورو به حساب سركنسولگري جمهوري اسلامي ايران در هامبورگ ( چنانچه زن تمايل به تغيير نام خانوادگي خود به نام خانوادگي همسر ايراني داشته باشد بجاي مبلغ فوق 22 يورو بحساب نمايندگي واريز شود). 

اداره کل ارزیابی و نظارت

سامانه تایید اسناد کنسولی
برای تایید کلیه اسناد کنسولی و دانشجویی اعم از وکالتنامه ، گواهی امضا، تایید مدارک دانشجویی و پزشکی امکان پذیر است
سامانه روادید الکترونیکی
امکان دریافت روادید الکترونیک به صورت برخط در این سامانه تعبیه شده است
سامانه امور کنسولی و ایرانیان
در این سامانه فرم ها و راهنماهای کنسولی درج گردیده است
کليه حقوق اين سايت متعلق است به وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران