گالری تصاویر
پیوندهای مهم
  • پورتال امام خمینی
  • دفتر مقام معظم رهبری
  • ریاست جمهوری
  • معاونت امور مجلس
  • نقشه جامع علمی کشور
  • Ministry of Science, Research and Technology
  • صندوق احیا و بهره برداری از بناهای تاریخی و فرهنگی کشور
ثبت طلاق
ثبت طلاق
     به موجب ماده 31قانون ثبت احوال وتبصره ذيل ماده 7قانون حمايت خانواده ( مصوب 1353)، واقعه طلاق ايرانيان درخارج ازكشور كه ازدواج آنان درشناسنامه درج گرديده باشد بنابرتقاضاي آنان وارائه مدارك لازم توسط مآمورين كنسولي به ثبت خواهد رسيد. درخواست ثبت طلاق ازطرف ايرانيان مقيم حوزه اين سركنسولگري به چهار صورت زير امكان پذير مي باشد:
الف- درخواست ثبت طلاق براساس تقاضاي مرد و زن :
مرد و زن با تعيين وقت قبلي ومراجعه حضوري به سركنسولگري وارائه مدارك ذيل تقاضاي ثبت طلاق مي نمايند. 
مدارک مورد نياز:
1) تكميل فرم مشخصات فردي (فرم شماره 100)
2) تكميل فرم درخواست ثبت طلاق توسط مرد و زن (فرم شماره 221
3) اصل شناسنامه جدید مرد و زن 
4) اصل گواهي اجراي صيغه طلاق شرعی كه با حضورمرد و زن و یا وکلای رسمی آنان (ایرانی) توسط مراجع قابل قبول نمايندگي جاري شده باشد. 
5) اصل حكم طلاق قطعي دادگاه آلمان كه با حضور مرد و زن و يا وكلاي رسمي آنان صادر شده باشد. 
6) دوقطعه عکس جديد با زمينه روشن وغيربراق ( كاغذ مات) ازهرکدام از مرد و زن ( عكس بانوان با رعايت حجاب اسلامي باشد.) 
7) اصل سندازدواج ( درصورت دراختيار داشتن ) 
8) ارايه اصل فيش بانكي به مبلغ 41 یورو به حساب سركنسولگري جمهوري اسلامي ايران درهامبورگ 
توجه: 
الف- حضورمردوزن بمنظورارائه درخواست ومدارك لازم درسركنسولگري الزاميست.
ب- چنانچه نوع طلاق( شرعي) رجعي باشد، ثبت طلاق منوط به گذشت 100روز ازاجراي صيغه طلاق شرعي واحراز عدم رجوع خواهد بود.
ب- ثبت طلاق بنابردرخواست مرد: 
مرد با مراجعه حضوري به سركنسولگري وارائه مدارك ذيل تقاضاي ثبت طلاق مي نمايد. مراتب توسط سركنسولگري به زن جهت همكاري براي ثبت طلاق ابلاغ مي گردد.چنانچه زن ظرف مهلت يكماه از تاريخ ابلاغ براي ثبت طلاق همكاري ننمايد واقعه طلاق برحسب تقاضاي مرد با تعيين وقت قبلي ومراجعه حضوري به ثبت خواهدرسيد. 
مدارک مورد نياز:
1) تكميل فرم مشخصات فردي (فرم شماره 100)
2) تكميل فرم درخواست ثبت طلاق بنابردرخواست مرد (فرم شماره1/ 221)
3)اصل شناسنامه جدید مرد 
4)اصل گواهي اجراي صيغه طلاق شرعی كه توسط مراجع قابل قبول نمايندگي جاري شده باشد. 
5) اصل حكم طلاق قطعي دادگاه آلمان كه با حضور مرد و زن و يا وكلاي رسمي آنان صادر شده باشد. 
6) دوقطعه عکس جديد با زمينه روشن وغيربراق ( كاغذ مات) مرد 
7) اصل سندازدواج ( درصورت دراختيار داشتن )
8)نشاني همسر درآلمان
9) ارايه اصل فيش بانكي به مبلغ 53 یورو به حساب سركنسولگري جمهوري اسلامي ايران درهامبورگ
توجه: 
الف- حضور متقاضی بمنظورارائه درخواست ومدارك لازم درسركنسولگري الزاميست.
ب- چنانچه نوع طلاق( شرعي) رجعي باشد، ثبت طلاق منوط به گذشت 100روز ازاجراي صيغه طلاق شرعي واحراز عدم رجوع خواهد بود.
ج- درخواست ثبت طلاق بنابرتقاضاي زن: 
زن بامراجعه حضوري به سركنسولگري وارائه مدارك ذيل تقاضاي ثبت طلاق مي نمايد. مراتب توسط سركنسولگري به مرد جهت همكاري براي ثبت طلاق ابلاغ مي گردد. چنانچه ظرف مهلت يكماه از تاريخ ابلاغ، مرد براي ثبت طلاق همكاري ننمايد، واقعه طلاق بادرخواست زن با تعيين وقت قبلي ومراجعه حضوري به ثبت خواهدرسيد. 
مدارک مورد نياز:
1) تكميل فرم مشخصات فردي (فرم شماره 100)
2) تكميل فرم درخواست ثبت طلاق بنابردرخواست زن (فرم شماره2/ 221)
3) اصل شناسنامه جدید زن 
4)اصل گواهي اجراي صيغه طلاق شرعی كه با حضورمرد و زن ويا وكلاي رسمي آنان توسط مراجع قابل قبول نمايندگي جاري شده باشد. 
5) اصل حكم طلاق قطعي دادگاه آلمان كه با حضور مرد و زن و يا وكلاي رسمي آنان صادر شده باشد. 
6)دوقطعه عکس جديد با زمينه روشن وغيربراق ( كاغذ مات) كه با رعايت حجاب اسلامي باشد. 
7) اصل سندازدواج ( درصورت دراختيار داشتن ) 
8) نشاني همسردرآلمان 
9) ارايه اصل فيش بانكي به مبلغ 53 یورو به حساب سركنسولگري جمهوري اسلامي ايران درهامبورگ
توجه: 
الف- حضور متقاضی بمنظورارائه درخواست ومدارك لازم درسركنسولگري الزاميست.
ب- چنانچه نوع طلاق( شرعي) رجعي باشد، ثبت طلاق منوط به گذشت 100روز ازاجراي صيغه طلاق شرعي واحراز عدم رجوع خواهد بود.
د- تقاضاي ثبت طلاق ازطرف مرد يا زن به دليل خودداري يكي از آنان دراجراي صيغه طلاق شرعي: 
     چنانچه حكم قطعي طلاق دادگاه كشورآلمان باحضور مرد وزن ويا وكلاي رسمي آنها صادرشده باشد ليكن به دليل عدم همكاري يكي از آنان،امكان اجراي صيغه طلاق شرعي توسط مراكزومؤسسات اسلامي معتبر ومورد تأ ييد سركنسولگري ميسر نگرديده باشد وازتاريخ صدورحكم قطعي طلاق دادگاه كشورمتوقف فيه نيز بيش از يك سال گذشته باشد، متقاضي مي تواند با مراجعه حضوري وارائه مدارك ذيل تقاضاي اجراي صيغه طلاق شرعي وثبت آنرا نمايد.مدارك بمنظور دريافت مجوز مربوطه به مركز( تهران) ارسال مي گردد. پس ازدريافت مجوز، متقاضي مي تواند با تعيين وقت قبلي جهت ثبت طلاق به سركنسولگري مراجعه نمايد.( اين حالت معمولا 3ماه بطول خواهد انجاميد) 
مدارک مورد نياز:
1) تكميل فرم مشخصات فردي (فرم شماره 100)
2) اصل حكم قطعي طلاق صادره دادگاه آلمان كه با حضور مرد و زن ويا وكلاي رسمي آنان صادرشده باشد. ( ازتاريخ صدور حكم طلاق يكسال گذشته باشد)
3) ترجمه فارسي حكم قطعي طلاق دادگاه آلمان كه توسط AMTSGERICHT یا LANDGERICHT تأييد گرديده باشد.(چنانچه حکم طلاق دادگاه آلمان ،توسط مترجم رسمی زبان آلمانی به فارسی در شهر هامبورگ ترجمه شده باشد ، باید به تأیید Bezirksamt برسد ) 
4) اصل شناسنامه معتبرايراني متقاضی 
5) اصل سند ازدواج درصورت دراختيارداشتن 
6) شرح كتبي وضعيت زناشوئي متقاضي قبل وبعد از طلاق آلماني
7) نشاني همسر دركشورآلمان
مهم:
چنانچه دادگاه آلمان بدون حضور يكي از طرفين و یا وکلای رسمی آنها اقدام به صدور حكم طلاق (غيابي) نموده باشد ، امکان ثبت طلاق توسط نمایندگی میسر نبوده و متقاضی باید حکم مذکور را جهت تأیید به کنسولگری ارائه و با تنظیم وکالتنامه جهت تنفیذ حکم طلاق از طریق دادگاه ذیصلاح داخل کشور اقدام نماید.

 

زمان پاسخگویی تلفنی و پذیرش مراجعین حضوری بخش سجلی:

دوشنبه  تا جمعه از ساعت 8:30 صبح تا 1:00 بعد از ظهر جهت مراجعين حضوري و از ساعت 14:30 الي 16 با شماره تلفن 04051440636 ، 04021440635 , 04051440632 و شماره فاكس 04051440625 پاسخگوي هموطنان گرامي مي باشد برای انجامی برخی از امور سجلی لازم است وقت قبلی اخذ گردد. 

اداره کل ارزیابی و نظارت

سامانه تایید اسناد کنسولی
برای تایید کلیه اسناد کنسولی و دانشجویی اعم از وکالتنامه ، گواهی امضا، تایید مدارک دانشجویی و پزشکی امکان پذیر است
سامانه روادید الکترونیکی
امکان دریافت روادید الکترونیک به صورت برخط در این سامانه تعبیه شده است
سامانه امور کنسولی و ایرانیان
در این سامانه فرم ها و راهنماهای کنسولی درج گردیده است
کليه حقوق اين سايت متعلق است به وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران